Inscripció

Autorització dades i imatges menors (obligatori, imprimir, signar i escanejar i enviar)

Autorització dades i imatges majors d’edat (obligatori, imprimir, signar i escanejar i enviar)

Declaració responsable major d’edat

Declaració responsable menor d’edat