Inscripció

Autorització dades i imatges menors (obligatorio, imprimir ,firmar, escanear y enviar)

Autorització dades i imatges majors d’edat (obligatori, imprimir, signar i escanejar i enviar)

Declaració responsable major d’edat

Declaració responsable menor d’edat

NOM NEN/A
DATA NAIXEMENT
TARJETA SANITÀRIA
D.N.I.
NOM DEL PARE
NOM DE LA MARE
CARRER
POBLACIÓ
TELÈFON

correo electrónico

AL.LÈRGIES

DADES BANCARIES

FOTO DE CARNET

DOCUMENT D'ÚS D'IMATGES

DECLARACIÓ RESPONSABLE